POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY NA FACEBOOK’u

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY NA FACEBOOK’u https://www.facebook.com/spottedpolskaogloszenia

POZYSKIWANIE LEADÓW SPRZEDAŻOWYCH – kampania reklamowa

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu społecznościowego jest Facebook Inc., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu,

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika Strony na Facebook’u jest Grzegorz Karaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REVERSE MARKETING GRZEGORZ KARAŚ, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Elfów 61/63, 43-100 Tychy, NIP: 6321951647, REGON: 384626957, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 507 503 049,

3) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika korzystającego z formularza celem skorzystania z oferty danego podmiotu jest podmiot wskazany w opisie reklamy,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i analizy statystyk Strony na Facebook’u oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wynikającej z dodania komentarza w ramach Strony na Facebook’u Administratora) w celu publikacji Pani/Pana komentarzy w ramach Strony na Facebook’u, a także w celu przekazania danych z formularza administratorowi: podmiotowi wskazanemu w opisie reklamy, dla którego organizowana jest kampania marketingowa,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące usługi informatyczne i teleinformatyczne, oraz administrator danych wymieniony wyżej w pkt 3.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO; Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgody,

9) wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje:

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2. Administratorzy wymienieni w pkt 2 i 3 powyżej dokładają wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratorów wymienieni w pkt 2 i 3 powyżej dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administratorzy wymienieni w pkt 2 i 3 powyżej oświadczają, że zbierane przez nich dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

3. Wszystkie zbierane przez Administratorów, wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej, dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

4. W zakresie, w jakim Administrator wymieniony w pkt 2 powyżej prowadzi kampanię reklamową na rzecz innego podmiotu (Administratora wymienionego w pkt 3 powyżej) w ramach portalu społecznościowego Facebook, Administrator pełni rolę podmiotu przetwarzającego w oparciu o stosowne umowy powierzenia.